كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1399/12/8 جمعه
ریاست واحد
Description: http://zarch.yazd.pnu.ac.ir/portal/picture/?1499961/ نام و نام خانوادگی: جواد رمضانی
مرتبه علمی: استادیار
رشته: فیزیولوژی ورزشی
گرایش: بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
تلفن: 35270444-035